นโยบายความเป็นส่วนตัว

 • ขอบเขตและวัตถุประสงค์ของนโยบายนี้

  ขอบเขตและวัตถุประสงค์ของนโยบายนี้

  เอกสารนี้เป็นนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับ ผู้ใช้บริการเว็บไซต์บริษัท โดยมี บริษัท เมทเธียร์ จำกัด และบริษัทในเครือ (“บริษัท”) เป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ซึ่งจะได้อธิบายว่าบริษัท ได้เก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของ ผู้ใช้บริการ ตามขอบเขตและวัตถุประสงค์ของบริษัท เมทเธียร์ จำกัด

  รายละเอียดการติดต่อผู้ควบคุมข้อมูล/ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล รายละเอียดการติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
  บริษัท เมทเธียร์ จำกัด

  เลขที่ 55 อาคาร เอ.เอ.แคปปิตอล รัชดา ชั้น 5-7 ถนนรัชดาภิเษก

  แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

  โทรศัพท์: 0 2029 7877

  อีเมล: customerservice@metthier.co.th

  อีเมล: customerservice@metthier.co.th

  นโยบายนี้ครอบคลุม ผู้ใช้บริการเว็บไซต์ ได้แก่ ผู้ใช้บริการตามนโยบายนี้จะใช้คำว่า

  • การประมวลผล”หมายถึง การดำเนินการใด ๆ ของบริษัท ต่อข้อมูลส่วนบุคคลของ บุคลากร รวมถึง การเก็บรวบรวม, การใช้, การจัดเก็บ, การเปิดเผย และการลบข้อมูลส่วนบุคคล
  • ฐานการประมวลผล”หมายถึง เหตุผลความจำเป็นในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามมาตรา 24 และ มาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

  นโยบายนี้อาจมีการทบทวนปรับปรุงเมื่อใดก็ได้ตามที่จะได้แจ้งให้ทราบตามช่องทางสื่อสารที่เหมาะสมต่อไป

 • บริษัทประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลใดบ้าง?

  บริษัทประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังต่อไปนี้

  • ข้อมูลอัตลักษณ์ เช่น ชื่อ-นามสกุล, รูปภาพบุคคล เป็นต้น
  • ข้อมูลที่อยู่และที่ติดต่อ เช่น ที่อยู่, หมายเลขโทรศัพท์มือถือ, อีเมล เป็นต้น
  • ข้อมูล IT เช่น Cookie ID เป็นต้น
  • ข้อมูลประวัติ เช่น CV/Resume เป็นต้น
 • บริษัทเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลอย่างไร?

  โดยทั่วไปแล้ว บริษัท เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจาก ผู้ใช้บริการเว็บไซต์ โดยตรงผ่านกระบวนการ เช่น

  • การเก็บ Cookie ID จากการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของผู้ใช้บริการ (ดูรายละเอียดที่นโยบายคุกกี้)
  • กรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มบนเว็บไซต์

  อย่างไรก็ดีอาจมีการเก็บรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมจากหน่วยงานภายนอก ซึ่งรวมถึง

  • Google Platform / CRM Web
 • บริษัทใช้ข้อมูลส่วนบุคคลอย่างไร?

  บริษัทใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อการดำเนินการทั้งหลายตามวัตถุประสงค์ของบริษัท ที่เกี่ยวข้องกับ ผู้ใช้บริการเว็บไซต์ ตามฐานการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ซึ่งสรุปได้ดังนี้

  กลุ่มกิจกรรม กลุ่มข้อมูลส่วนบุคคล ฐานการประมวลผล
  Visitor History

  (ประวัติการเยี่ยมชมเว็บไซต์)

  – ข้อมูลที่อยู่และที่ติดต่อ

  – ข้อมูลอัตลักษณ์

  – ข้อมูล IT

  ฐานความยินยอม
  Register form (กรอกแบบสอบถามเพื่อรับข้อมูลสินค้าหรือบริการ) – ข้อมูลที่อยู่และที่ติดต่อ

  – ข้อมูลอัตลักษณ์

  ฐานความยินยอม
  Application Form

  (การสมัครงาน)

  – ข้อมูลที่อยู่และที่ติดต่อ

  – ข้อมูลอัตลักษณ์

  – ข้อมูลเกี่ยวกับการทำงาน

  – ข้อมูลประวัติ

  ฐานความยินยอม

  บริษัทจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของตามวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งไว้เท่านั้น ในบางกรณีอาจพิจารณาว่าสามารถประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วยเหตุผลอื่นที่เกี่ยวข้องและไม่ขัด หรือนอกเหนือไปจากวัตถุประสงค์เดิม แต่ในกรณีที่บริษัทจำเป็นต้องประมวลผลข้อมูลด้วยวัตถุประสงค์อื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์เดิม บริษัทจะขอความยินยอมใหม่เพื่อการใช้ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ใหม่นั้น

 • การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลร่วมกันกับหน่วยงานภายนอก

  บริษัทอาจมีความจำเป็นต้องส่งข้อมูลไปยังหน่วยงานภายนอกดังต่อไปนี้เพื่อประมวลผลข้อมูลตามหน้าที่ความรับผิดชอบตามสัญญาหรือตามกฎหมาย เช่น Sparrow / Optiwise

  ในกรณีที่ใช้หรือส่งข้อมูลส่วนบุคคลไปยังหน่วยงานภายนอก บริษัทจะดำเนินการเท่าที่จำเป็นโดยใช้หรือส่งข้อมูลให้น้อยที่สุด และอาจพิจารณาใช้วิธีจัดทำข้อมูลนิรนาม (Data Anonymization) การแฝงข้อมูล (Pseudonymous Data) เพื่อความปลอดภัยของข้อมูล โดยกรณีบุคคลภายนอกที่เป็นผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลให้กับ Metthier จะต้องจัดให้มีมาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสมตามนโยบายนี้ และบริษัทจะไม่อนุญาตให้บุคคลภายนอกดังกล่าวใช้ข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกจากที่บริษัทกำหนด

 • การส่งหรือโอนข้อมูลไปยังต่างประเทศ

  ในกิจกรรมการประมวลผลบริษัทไม่มีการส่งข้อมูลไปยังต่างประเทศแต่อย่างใด

 • การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล

  บริษัทได้จัดให้มีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของ ผู้ใช้บริการเว็บไซต์ บุคคลภายนอกที่เป็นผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลให้บริษัทจะต้องดำเนินการตามคำสั่งและตกลงที่จะรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลเท่านั้น (ดูรายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล)

 • ระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

  บริษัทจะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลตลอดระยะเวลาที่จำเป็นในการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของบริษัท รวมถึงงานต่าง ๆ ที่จำเป็นเกี่ยวกับด้านกฎหมาย, บัญชี และการติดตามตรวจสอบต่าง ๆ (ดูรายละเอียดระยะเวลาการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลได้ ที่ Metthier Data Retention Policy)

 • สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

  ท่านมีสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลดังต่อไปนี้

  • สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล (Right of Access) โดยท่านสามารถขอรับสำเนาข้อมูลของท่านและตรวจสอบว่าบริษัทได้ประมวลผลข้อมูลของท่านตามกฎหมายหรือไม่
  • สิทธิในการโอนข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Data Portability) ท่านสามารถยื่นขอสิทธิในการโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังผู้ควบคุมข้อมูลรายอื่น หรือ ตัวท่านเองอย่างมีเหตุผลได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ
  • สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Object) โดยท่านสามารถคัดค้านในกรณีที่บริษัทประมวลผลข้อมูลของท่าน
  • ตามภารกิจสาธารณะ (Public Task) หรือตามประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย (Legitimate Interest)
  • เพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการตลาดแบบตรง
  • เพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ประวัติศาสตร์ หรือสถิติ เว้นแต่เป็นการจำเป็นเพื่อการดำเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะของบริษัท
  • สิทธิในการลบข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Erasure) โดยท่านสามารถขอให้ลบข้อมูล หรือทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวท่านได้ ในกรณีดังต่อไปนี้
   • เมื่อหมดความจำเป็นในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
   • เมื่อท่านถอนความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลและบริษัทไม่มีเหตุผลตามกฎหมายที่จะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลนั้นได้ต่อไป
   • เมื่อท่านคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแล้ว
   • เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลได้ถูกประมวลผลโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
   • สิทธิในการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Restrict Processing) โดยท่านสามารถขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ ในกรณีดังต่อไปนี้
   • เมื่ออยู่ในระหว่างการตรวจสอบตามที่ท่านขอให้แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล
   • เมื่อเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่ต้องลบหรือทำลาย แต่ท่านขอให้ระงับการใช้แทน
   • เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลหมดความจำเป็นในการเก็บรักษาไว้ตามวัตถุประสงค์ แต่ท่านมีความจำเป็นต้องขอให้เก็บรักษาไว้เพื่อใช้ในการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย
   • เมื่ออยู่ในระหว่างการพิสูจน์ หรือตรวจสอบ ตามคำขอใช้สิทธิในการคัดค้านของท่าน
  • สิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Rectification) โดยท่านสามารถขอแก้ไขข้อมูลของท่านให้ถูกต้อง สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบันได้ หากท่านพบว่าข้อมูลของท่านไม่ถูกต้อง สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน บริษัทไม่สามารถตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลดังกล่าวได้ด้วยตนเอง

  ในบางกรณีตามสภาพของการดำเนินการ บริษัทอาจไม่สามารถดำเนินการได้ตามที่ท่านขอได้ เช่น มีความจำเป็นต้องดำเนินการตามหน้าที่ตามสัญญาหรือกฎหมาย เป็นต้น อย่างไรก็ดีในกรณีที่ท่านได้ให้ความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเอาไว้ ท่านสามารถถอนความยินยอมนั้นเมื่อใดก็ได้ด้วยการติดต่อไปยังส่วนงานที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทจะยุติการประมวลผลข้อมูลดังกล่าวโดยเร็วที่สุด แต่การถอนความยินยอมนั้นจะไม่มีผลเป็นการยกเลิกเพิกถอนการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้ดำเนินการไปแล้ว

  ขอให้ท่านรับทราบว่าบริษัทจะบันทึกรายการต่าง ๆ ที่ได้ดำเนินการเกี่ยวกับคำร้องของท่านเอาไว้เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหา ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น หากมีข้อสงสัยในรายละเอียดทางปฏิบัติของการดำเนินการเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลท่านสามารถศึกษาได้จากแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (TDPG3.0) ได้ที่ : https://www.law.chula.ac.th/event/9705/

  ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์จะใช้สิทธิดังกล่าวในข้างต้น หรือมีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล อีเมล: customerservice@metthier.co.th ของบริษัทจะรีบดำเนินการตามคำร้องขอในสิทธิของท่านโดยเร็วและสอดคล้องกับที่กฎหมายกำหนด อย่างไรก็ดีท่านมีสิทธิร้องเรียนเกี่ยวกับการไม่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมายได้ที่สำนักงานคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

 • การทบทวนและปรับปรุงนโยบายนี้

  เอกสารนี้เป็นนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับผู้ใช้บริการเว็บไซต์บริษัท ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 16 ส.ค. 2566 บริษัทขอสงวนสิทธิในการทบทวนและปรับปรุงนโยบายนี้ตามที่เห็นสมควร โดยจะได้แจ้งให้ท่านทราบถึงการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของนโยบายนี้ และอาจแจ้งเตือนท่านเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นระยะ

  ลำดับ วันที่ การปรับปรุง
  1 18 เมษายน 2564 ประกาศนโยบาย
  2 16 สิงหาคม 2566 ปรับปรุงข้อความ

เราใช้คุ้กกี้ที่จำเป็นเพื่อให้เว็บไซต์ของเราทำงานได้ เรายังต้องการติดตั้งคุ้กกี้วิเคราะห์เสริมเพื่อช่วยให้เราพัฒนาเว็บไซต์ของเราให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เราจะไม่ติดตั้งคุ้กกี้เสริมใดๆ เว้นแต่ท่านได้เปิดใช้งานมัน การใช้เครื่องมือนี้จะทำการติดตั้งคุ้กกี้บนอุปกรณ์ของท่านเพื่อบันทึกการตั้งค่าของท่าน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู นโยบายคุ้กกี้ ของเรา คลิก